Players (B) who have played for Multan B or for associated teams

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Babar Ali 2003-2015
Babar Usman 1984/85
Babar Waqas 2007/08
Basharat Shafi 1972/73
Bashir Kardar 1965/66-1978/79
Bashir Malik 1963/64-1978/79
Basit Ali 2009/10
Bilal Akbar 2006/07-2007/08
Bilal Khalid 2006/07
Bilal Khan 2011/12
Bilal Khilji 2004/05-2011/12
Bilal Rana 1984/85-1997/98
Bilawal Bhatti 2018/19
Bilawal Hussain 2013/14