Players (J) who have played for Peshawar Under-13s or for associated teams

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Jabrin Khan 2011
Jahangir Bashar 1970/71
Jahangir Khan 2015
Jahangir Khan jun 1993/94-1997/98
Jahangir Khan sen 1990/91-2005/06
Jahanzeb Khan 1962/63
Jalal Bukhari 2007/08-2012
Jalaluddin 1968/69
Jamaluddin 2004/05-2018/19
Jamil Ahmed 1958/59
Jannisar Khan 1995/96-2012/13
Javed Akhtar 1967/68
Javed Haider 1970/71
Javed Iqbal 1995/96-2001/02
Javed Khan 1988/89-1991/92
Javed Khan 1994/95
Javed Mirza 1969/70
Javedullah 1993/94
Jawad Hussain 2008/09
Jawad Khan 2013/14
Jawad Zahid 2011/12
Jibran Khan 2005/06-2018/19
Johar Hussain 2004/05
Juma Baz 2012/13
Junaid Khan 2016/17
Junaid Khan 2010/11-2011/12