Players who have played for City Kaitak

Aizaz Khan 2016/17-2017/18
JJ Atkinson 2017/18
S Badree 2017/18
RS Bopara 2017/18
RS Buckley 2016/17
KJ Coetzer 2016/17-2017/18
TM Dilshan 2016/17
RR Emrit 2016/17-2017/18
GJ Harte 2016/17
Ishtiaq Muhammad 2017/18
CJ Jordan 2016/17
R Kapur 2017/18
Manjinder Singh 2017/18
Mudassar Hussain 2017/18
Nadeem Ahmed 2016/17
Niaz Ali 2016/17
N Pooran 2016/17
A Rath 2017/18
Ankur Sharma 2016/17
Sohail Tanvir 2017/18
S Wai 2017/18
Waqas Barkat 2016/17-2017/18