Players (R) who have played for Punjab Under-15s (India) or for associated teams

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

D Rahul Jindal 2018/19
Rahul Kumar 2001/02-2003/04
Rajesh Rai 1978/79-1983/84
KS Raina 2003/04-2013/14
R Raini 1988/89
D Raj 1974/75
R Raj 2016/17
S Raj 1980/81
Rajan Singh 1998/99-2000/01
K Rajdan 2002/03
Rajdeep 1984/85
Rajender 1977/78
Rajesh 1994/95
Rajinder Kumar 1971/72-1972/73
Rajindernath 1973/74-1975/76
Rajinder Pal 1968/69-1969/70
Rajinder Sharma 1979/80-1983/84
Rajinder Singh 2017/18
Raj Kumar 1984/85
Raj Kumar 1977/78
Raj Kumar 1980/81-1985/86
Raj Kumar 1960/61
Rajwinder Singh 2003/04-2016/17
Rakesh 1987/88-1990/91
S Rakheja 2018/19
S Rakheja 2023/24
L Rakhra 2012/13
Ralia Ram 1970/71
Ramandeep 2019/20
Ramandeep Singh 2015/16-2023/24
Ramesh Kumar 1956/57
Ramneet Singh 1994/95
A Rana 1982/83
G Rana 1980/81
J Rana 2004/05
M Rana 1987/88
P Rana 1991/92
P Rana 2005/06
Ranbir Singh 1978/79-1980/81
A Randheu 1996/97
Ranjeet Singh 1998/99-1999/00
S Ranjeev 1987/88
Ranjit 1956/57
E Rao 2021/22
R Rathore 1978/79-1985/86
A Rathour 2005/06
V Rathour 1987/88-2001/02
Ravichandran 1983/84
Ravinder Rana 1977/78-1979/80
Ravinder Singh 1986/87
S Rawat 2013/14
A Razdan 1999/00
A Razdan 1971/72-1979/80
RS Ricky 1994/95-2008/09
A Roberts 1892/93
Robin Singh 2004/05-2009/10
SM Robinson 1889/90-1903/04
Rohit Kumar 2017/18
Romesh 1973/74
R Roy 1980/81-1983/84