Players who have played for Kenya Under-17s

AP Bhudia 2001/02
AV Karia 2001/02
PM Kituku 2001/02
S Maheshwari 2001/02
H Manji 2001/02
KO Migai 2001/02
T Mishra 2001/02
AA Obanda 2001/02
KA Patel 2001/02
T Popat 2001/02
M Scott 2001/02