Players who have played for Kenya Cricket Association Invitation XI

A Badreshi 1986/87
Bharat Shah 1986/87
AV Chotai 1986/87
R Fazal 1986/87
A Hasnain 1986/87
AP Mohamed 1986/87
M Mussauli 1986/87
P Nipun 1986/87
S Paresh 1986/87
P Patel 1986/87
RCR Patel 1986/87
Sunil Patel 1986/87
Piyush 1986/87
SP Radia 1986/87
M Raza Karim 1986/87
BM Sawjani 1986/87
Sibtain Kassamali 1986/87
N Verji 1986/87