Players who have played for Abbottabad Under-23s

Abid Khan 2011/12
Aman Khan 2011/12
Faisal Nawaz 2011/12
Fawad Malook 2011/12
Gauhar Ali 2011/12
Gayas-ur-Rehman 2011/12
Haroon 2011/12
Imtiaz Akram 2011/12
Irad Ali 2011/12
Kazim Shah 2011/12
Khalilullah 2011/12
Mohammad Shoaib 2011/12
Sabyar Afridi 2011/12
Safiullah 2011/12
Shafiq Ahmed 2011/12
Waqas Ahmed 2011/12
Zeeshan Khan 2011/12