Players (K) who have played for Abbottabad or for associated teams

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Kaleem-ur-Rehman 2005/06
Kamaluddin 2006/07
Kamil Mushtaq 2014-2016
Kamran 2011/12
Kamran Ashraf 2007/08
Kamran Daud 2015/16
Kamran Ghulam 2011/12-2018/19
Kamran Sabir 2010/11-2012
Kamran Salman 2008/09
Kamran Ziarat 2010/11
Kashif Bashir 2009/10
Kashif Khan 2007/08
Kashif Mahmood 2004-2006/07
Kazim Ali 2007-2010/11
Kazim Shah 2011-2013/14
Khalid Ali 2016
Khalid Aziz 2008/09
Khalid Bilal 2011/12
Khalid Kail 2011-2016/17
Khalid Usman 2005/06-2017/18
Khalilullah 2008/09-2017/18
Khayam Khan 2014-2016/17
Khitab Ali 2007/08
Khurram Shehzad 2015/16
Khurram Shehzad 2005/06
Khurshid Anwar (Kohat) 2005/06-2010/11
Khurshid Anwar (Swabi) 2006/07-2007/08
Khushdil Shah 2010/11-2011/12