Players (V) who have played for Kenya Under-19s

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

HA Varaiya 2001/02-2003/04
N Vasani 1997/98
SP Vasudev 2017/18
H Vekaria 2018/19
R Vekaria 2005-2007
RN Vishram 2010-2011