University Match 184917 May 1849  Cambridge University v Marylebone Cricket Club FP Fenner's Ground, Cambridge f787
28 May 1849  Cambridge University v Cambridge Town Club FP Fenner's Ground, Cambridge f789
29 May 1849  Eton College v Oxford University Agar's Plough, Eton College misc95002
31 May 1849  Oxford University v Marylebone Cricket Club Magdalen Ground, Oxford f792
11 Jun 1849  Eton College v Cambridge University Agar's Plough, Eton College misc95005
14 Jun 1849  Marylebone Cricket Club v Cambridge University Lord's Cricket Ground, St John's Wood f794
16 Jun 1849  Harrow School v Cambridge University Harrow School Cricket Ground, Harrow-on-the-Hill misc95007
21 Jun 1849  Oxford University v Cambridge University Lord's Cricket Ground, St John's Wood f797